Skip to content
Get your book published ➩
Get your book published ➩

Country

سقوط سلطنت

Save 15% Save 15%
Original price $19.95
Original price $19.95 - Original price $19.95
Original price $19.95
Current price $16.95
$16.95 - $16.95
Current price $16.95

   اثر "سقوط سلطنت" گزارشی از چشم دیدهای رویداد 26 سرطان سال 1352 میباشد که به دوره چهل سالۀ پادشاهی محمد ظاهر شاه در افغانستان، نقطه پایان گذاشت و نظام نوین جمهوری را به مردم افغانستان به معرفی گرفت.

   آنچه این اثر را بیشتر ارزشمند و شایسته خوانش میسازد، همانا نقش مولف آن است که یک افسـر نظامی بود و نقش کلیدی را در سقوط سلطنت و اعلام جمهوریت اول، تحت رهبری سردار محمد داود بر عهده داشت.

   مولف، جناب عبدالحمید محتاط که در نخستین کابینه جمهوری به حیث وزیر مخابرات تعیین گردید، متعاقب آن در حکومات بعدی مقامهای بلندی را مانند سفیر، معاون صدراعظم و معاونیت ریاست جمهوری، بدوش داشت.

   بدون تردید خوانندگان گرامی با مطالعۀ این اثر، با اوضاعی که موجب سقوط نظامی سلطنت گردید که ریشه آن به 226 سال قبل از این رویداد، در تاریخ کشور به درازا میکشید و با شخصیت هایی که نقش مهمی را در قیام مسلحانه ایفأ نمودند، آشنا خواهند شد. بویژه که این اثر دو ماه بعد از رویداد تاریخی 26 سرطان به نگارش گرفته شده است.

   در حقیقت امر، اثر "سقوط سلطنت" سر آغازِ سلسله دو اثر دیگری میباشد که حوادث بین سالهای 1978 و 1992 را در بر میگیرد و زیر عناوین "سقوط دوم، جمهوریت اول" و "سقوط سوم، جمهوریت دوم" به چاپ رسیده است.

   بنابراین، برای آنانی که علاقمندی به تاریخ افغانستان دارند و رویدادهای دهۀ هفتاد و هشتاد را دنبال میکنند، توصیه میگردد این آثار را از طریق لینک های ذکر شده در این کتاب، به دست آورند.